اخبار

 • Construction HTML Template

  آغاز ثبت نام دوره حسابداری کاربردی ویژه اشتغال

  سطوح دوره آموزش کاربردی ویژه اشتغال 

  1) خدماتی و بازرگانی   مدت دوره : 60 ساعت    پیش نیاز : ندارد 

  سرفصلهاي دوره : تعاریف ، اصول و مفروضات ، معادله حسابداري ، آشنایی با صورتهاي مالی نهایی در حسابداري ، ماهیت حسـاب،  روش دسـتیابیبه سرفصلهاي حسابداري از مأخذ اظهارنامه مالیاتی ، آشنایی با شرکتها ، عملیات هزینه و درآمد در واحدهاي اقتصادي خدماتی تک مالکی ، عملیات خرید و فروش در واحدهاي بازرگانی تک مالکی ، روشهاي ادواري و دائمی ، روشهاي قیمت گـذ اري کـالا،  اسـتهلاك و امـوال،  تنخـواه گـردان، مالیات بر ارزش افزوده ، گزارشات فصلی خرید و فروش و ...

   

  [بیشتر...]

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.