آموزش

آموزش

شامل، امکان تریبیت نیروی کار توانمند و اثربخش برای کلیه سازمان ها، نهادها، مراکز علمی آموزشی خصوصی، دولتی و نیمه دولتی کشور در زمینه های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و فنی مهندسی

 

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.